Bærekraftige grønne tak

Vi bygger komplette grønne tak med spesialutviklede løsninger for matplanter og biologisk mangfold.

Vår høye kompetanse på grønne tak gir sikkerhet for et godt produkt. MATTAK, og grønne tak, er viktige bidrag til en grønnere byutvikling.

BREEAM

Aktuelt

BIOTOPTAK MED OPPHOLD, FRUKT OG GRØNT

BIOTOPTAK MED OPPHOLD, FRUKT OG GRØNT

For BARA Eiendom har vi jobbet frem en naturinspirert hage på taket av det nye bygget som er under planlegging, ...
KRONELANDSKAP PÅ SØLVBERGET

KRONELANDSKAP PÅ SØLVBERGET

Med arkitektkontoret Helen & Hard og vår faste samarbeidspartner Holo & Holo ble vi prekvalifisert i hard konkurranse til å ...
MATTAK PÅ FENDEREN

MATTAK PÅ FENDEREN

Fenderen blir det siste store kontorbygget sentralt i Solheimsviken. Her har MATTAK laget et konsept for en ny grønn og ...
Transformasjonsprosjekt

Transformasjonsprosjekt

MATTAK er med fra start til slutt når det skal lages sosiale rom og frodige grøntarealer i høyden ...

Prosjekter

Transforamsjon av sundt-bygget

Transforamsjon av sundt-bygget

MATTAK AS har vært med i dette spennende transformasjonsprosjektet fra ideutkast til nå å være rådgiver og LARK i prosjekteringsgruppen ...
The plus

The plus

MATTAK har vært med å prosjektere, optimalisere og ikke minst, bygge løsningen på taket av verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk ...

Videoarkiv

Grønne byer

En måte å møte fremtidens utfordringer på er å bygge opp smarte og robuste byer. Grønne tak kan være ett av tiltakene for mer bærekraftig byutvikling.

Grønne frodige tak, takhager og MATTAK har en rekke fordeler både for disponering av overvann, optimalisering av arealutnyttelsen med nye bruksområder som dyrking av mat. Forestillingen om å dyrke mat på eget tak, skaper begeistring. Beboere og næringslivet i byer og tettsteder etterspør ferske, lokale råvarer. Huseiere og eiendomsutviklere ønsker å kunne tilby grønnere og bedre uteområrder for til sine leietakere. Kommuner oppfordrer utbyggere til å vurdere grønne tak i sine prosjekter, og arkitekter har det med i sine konkurranseforslag.
Vi i MATTAK AS har løsningene og kunnskapen som skal til for å prosjektere, planlegge, bygge og drifte grønne tak generelt og grønne frodige takhager og MATTAK spesielt.

Takarealer bør utnyttes for å oppnå store merverdier i prosjekter

Tilfredstille krav til overvanns-håndtering

Bygge «goodwill» hos offentlige beslutningstakere

Optimalisere areal-utnyttelse i prosjektene

Tilfredstille krav om minste uteoppholds-areal

Tilrettelegge for et godt bomiljø

Øke salgsgrad og kvadrat-meterpris

Bygge intern stolthet og omdømme

Styrke prosjektets klima-/ miljøregnskap

MATTAK OG BREEAM-NOR

MATTAK omfavner BREEAM-NOR av mange grunner, men først og fremst fordi våre naturtak, takhager og MATTAK også tar utgangspunkt i naturlige produkter og stedstilpassende arter. Våre produkter kan bidra til sertifiseringsprosessen i alle klasser, med særlig trykk på nivåene som inkluderer overvannshåndtering, økologiske hensyn og bruk av bærekraftige materialer.

Urban dyrking

Jordens økende befolkning trenger nok, miljøvennlig og sunn mat. Dette er en av de aller største utfordringene verden står overfor (EAT Lancet 2018).

Tanken bak MATTAK-prosjektet var å teste ut et innovativt dyrkningskonsept. Vi ønsket å undersøke og dokumentere hva som må gjøres for at MATTAK skal bli en vanlig, akseptert løsning for flere ulike typer tak.

Takarealer utgjør opp til 35% av det urbane landskapet, og er en signifikant bidragsyter til avrenning fra tette flater. Dette kan gi økt flomrisiko og forurensing av urbane vassdrag og fjordresipienter. Gjenbruk av dette takvannet til matproduksjon har mange fordeler, og gir muligheter for innovasjon på systemnivå.

Vi ser en tendens til at urban dyrking kommer inn i bolig- og næringsprosjekter i by og bynære områder og det urbant landbruk ser ut som er en økende trend.

På få år har utviklingen gått i riktig retning og vi opplever at grønne frodige tak og MATTAK ikke lengre kun er en illustrasjon i rammesøknader, men at dette også bygges. Planlegger, utbyggere, boligkjøpere og leietakere etterspør bærekraftige tak med biologisk mangfold som de kan bruke til både opphold, rekreasjon og dyrking av mat.

Regjeringen har laget en strategi for urbant landbruk https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/urbant-landbruk/id2831424/ last ned her https://www.regjeringen.no/contentassets/4be68221de654236b85b76bd77535571/207980-strategi-for-urbant-landbruk-web.cleaned-1.pdf

Se også Norges vel sin oversikt over urbane bønder https://www.urbantlandbruk.no/

 

Bakgrunn

Som nevnt etablerte vi våren 2018 vår egen pilot på økologisk dyrkning på vårt kontortak. Samtidig bygget vi flere tak, blant annet for BOB her i Bergen der vi har tilrettelagt for at beboere kan dyrke selv. Parallelt med dette så vi en utlysning fra Forskningsrådet om grønnere mer bærekraftige byer. Vi gikk sammen med arkitektkontoret Snøhetta, Botanisk hage UiB, NTNU og Stend videregående skole, og gjennomførte ett forskningsprosjektet. I prosjektet utredet vi ulike problemstillinger rundt dyrking på tak, og hentet inspirasjon blant annet fra Berlin og Boston US (https://www.bmc.org/nourishing-our-community/rooftop-farm).