Dyrking av mat på taket.

Våren 2018 gjorde vi et pilotprosjekt med økologisk grønnsaksdyrking på taket av vårt kontorbygg. Nå i 2019 har vi utvidet prosjektet med et større «Mattak» her på Kokstad.

Les blogg

Grønne byer

Befolkningstettheten er under endring. Sentralisering rundt byer og fortetting av bykjerner gir økt urbanisering.

Sett i sammenheng med pågående endringer i klima og stadig mer ugunstige forhold for landbruket, melder det seg et behov for innovative dyrkningsmetoder. En måte å møte disse utfordringene på er å bygge opp smarte og robuste byer, der grønne tak kan være ett av tiltakene for mer miljøvennlige byer. Forestillingen om å dyrke mat på eget tak, skaper begeistring. Beboere og næringslivet i byer og tettsteder etterspør ferske, lokale råvarer. Huseiere og eiendomsutviklere ønsker å kunne tilby muligheten for til sine leietakere. Kommuner oppfordrer utbyggere til å vurdere grønne tak i sine prosjekter, og arkitekter har det med i sine konkurranseforslag. Det finnes eksempler på private initiativer, men til tross for god erfaring og bred enighet om de positive effektene med andre typer grønne takløsninger, er urbant landbruk i større skala på tak ikke et reelt alternativ i dag.

Utvikling

Jordens økende befolkning trenger nok, miljøvennlig og sunn mat. Dette er en av de aller største utfordringene verden står overfor (EAT Lancet 2018).

I Mattak prosjektet skal vi teste ut et innovativt dyrkningskonsept. Vi skal undersøke hva som må gjøresfor at dette konseptet skal kunne bli en vanlig, akseptert løsning som passer flere ulike typer tak. Takarealer utgjør opp til 35% av det urbane landskapet, og er en signifikant bidragsyter til avrenning fra tette flater som gir økt flomrisiko og forurensings av urbane vassdrag og fjordresipienter. Gjenbruk av dette takvannet til matproduksjon har mange fordeler, og gir muligheter for innovasjon på systemnivå.

Samtidig som dyrking på tak er en aktuell og populær løsning for urban dyrking, er det forbløffende lite dokumentert om muligheter og utfordringer. De aller fleste hagene på tak i Europa er drevet av idealister, uten dokumenterte effekter og virkning. Derfor er det særdeles nødvendig at prosjektet inkluderer forskning på de relevante utfordringene ved dyrking på tak.

Hvordan?

Å dyrke mat på tak er i utgangspunktet mye likt som dyrking på bakken.

Hovedutfordringene ligger i vektbegrensning og værforhold. Takkonstruksjonen må tåle lasten fra oppbygging og vekstmedium i tillegg til nedbør. Balansen ligger i at vekstmedium må være lett, samtidig som det skal holde på næringsstoffer og vann. I tillegg skal det drenere ut overskuddsvann. Forholdet oppe på ett tak gjør at plantene er mindre beskyttet mot været enn vekster på bakken, men soltilgangen er derimot unik og gir uutnyttede muligheter for grønnsaksdyrking og andre matplanter.

Bakgrunn

Våren 2018 laget vi vår egen pilot i liten skala på vårt kontortak. Samtidig bygget vi flere tak, blant annet for BOB her i Bergen der vi har tilrettelagt for at beboere kan dyrke selv. Vi ser en tendens til at urban dyrking kommer inn i bolig- og næringsprosjekter i by og bynære områder og det urbant landbruk ser ut som er en økende trend. Både Bergen og Oslo har fått ansatt sin egne Bybonde som skal fremme urbant landbruk gjennom kunnskapsformidling og inspirasjon.

Sammen med erfaringene fra egne prosjekter og piloter, har vi i tillegg med støtte fra Norsk Forskingsråd utført høsten 2018 et forprosjekt sammen med arkitektkontoret Snøhetta, Botanisk hage UiB og Stend videregående skole. I forprosjektet har vi utredet ulike problemstillinger og vi reiste rundt og så på urban matproduksjon i blant annet Berlin og Mattak i Boston US (https://www.bmc.org/nourishing-our-community/rooftop-farm).

Vi begynner etter hvert å tilegne oss god kompetanse på området og ønsker med vårt Mattak-prosjekt å bidra til utviklingen med å gjøre byene mer miljøvennlige og bærekraftige.

Kontakt oss

14 + 15 =

Svein Boasson AS

Kokstadveien 31 C, 5257 Kokstad

TLF: 55 98 39 90

Design og utvikling av Destillert Reklame