Bærekraftige grønne tak

Vi bygger komplette grønne tak med spesialutviklede løsninger for matplanter og biologisk mangfold.

Vår høye kompetanse på grønne tak gir sikkerhet for et godt produkt. MATTAK, og grønne tak, er viktige bidrag til en grønnere byutvikling.

mattak 2021Tidligere år

Prosjekterte tak 

Videoarkiv

Grønne byer

Befolkningstettheten er under endring. Sentralisering rundt byer og fortetting av bykjerner gir økt urbanisering.

Sett i sammenheng med pågående endringer i klima og stadig mer ugunstige forhold for landbruket, melder det seg et behov for innovative dyrkningsmetoder. En måte å møte disse utfordringene på er å bygge opp smarte og robuste byer, der grønne tak kan være ett av tiltakene for mer miljøvennlige byer. Forestillingen om å dyrke mat på eget tak, skaper begeistring. Beboere og næringslivet i byer og tettsteder etterspør ferske, lokale råvarer. Huseiere og eiendomsutviklere ønsker å kunne tilby muligheten for til sine leietakere. Kommuner oppfordrer utbyggere til å vurdere grønne tak i sine prosjekter, og arkitekter har det med i sine konkurranseforslag. Det finnes eksempler på private initiativer, men til tross for god erfaring og bred enighet om de positive effektene med andre typer grønne takløsninger, er urbant landbruk i større skala på tak ikke et reelt alternativ i dag.

Urban dyrking

Jordens økende befolkning trenger nok, miljøvennlig og sunn mat. Dette er en av de aller største utfordringene verden står overfor (EAT Lancet 2018).

Tanken bak Mattak-prosjektet er å teste ut et innovativt dyrkningskonsept. Vi ønsker å undersøke og dokumentere hva som må gjøres for at Mattak skal bli en vanlig, akseptert løsning for flere ulike typer tak.

Takarealer utgjør opp til 35% av det urbane landskapet, og er en signifikant bidragsyter til avrenning fra tette flater. Dette kan gi økt flomrisiko og forurensing av urbane vassdrag og fjordresipienter. Gjenbruk av dette takvannet til matproduksjon har mange fordeler, og gir muligheter for innovasjon på systemnivå.

Vi ser en tendens til at urban dyrking kommer inn i bolig- og næringsprosjekter i by og bynære områder og det urbant landbruk ser ut som er en økende trend. Både Bergen og Oslo har fått ansatt sin egne Bybonde som skal fremme urbant landbruk gjennom kunnskapsformidling og inspirasjon.

Samtidig som dyrking på tak er en aktuell og populær løsning for urban dyrking, er det forbløffende lite dokumentert om muligheter og utfordringer. De aller fleste hagene på tak i Europa er drevet av idealister, uten dokumenterte effekter og virkning.

Viktige krav

Å dyrke mat på tak er i utgangspunktet mye likt som dyrking på bakken.

Hovedutfordringene ligger i vektbegrensning og værforhold. Takkonstruksjonen må tåle lasten fra oppbygging og vekstmedium i tillegg til nedbør. For å få til dette på en optimal måte, må en bruke dreneringselementer. Det er flere typer dreneringselementer på markedet som kan benytte. Det samme gjelder spesialprodusert lettjord som holder på vann og næringsstoffer samtidig som den drenerer godt. Viktigst er det at drenselementet er dimensjonert for både å holde på vann og samtidig drenere bort overskuddsvann. Jorden vi har brukt er en egenprodusert lettjord designet for dette prosjektet, bestående av resirkulert knust tegl, leca, kompost og noe mineralsk jord.

Balansen ligger i at vekstmedium må være lett, samtidig som det skal holde på næringsstoffer og vann. I tillegg skal det drenere ut overskuddsvann. Forholdet oppe på ett tak gjør at plantene er mindre beskyttet mot været enn vekster på bakken, men soltilgangen er derimot unik og gir uutnyttede muligheter for grønnsaksdyrking og andre matplanter. Så viktig er å velge jord og planter som er stedstilpasset.

Bakgrunn

Som nevnt etablerte vi våren 2018 vår egen pilot på økologisk dyrkning på vårt kontortak. Samtidig bygget vi flere tak, blant annet for BOB her i Bergen der vi har tilrettelagt for at beboere kan dyrke selv. Parallelt med dette så vi en utlysning fra Forskningsrådet om grønnere mer bærekraftige byer. Vi gikk sammen med arkitektkontoret Snøhetta, Botanisk hage UiB, NTNU og Stend videregående skole, og gjennomførte ett forskningsprosjektet. I prosjektet utredet vi ulike problemstillinger rundt dyrking på tak, og hentet inspirasjon blant annet fra Berlin og Boston US (https://www.bmc.org/nourishing-our-community/rooftop-farm).

Kontakt oss

Mattak AS

Kokstadveien 31 C, 5257 Kokstad

TLF: 913 21 218

Org nr: 926 018 809

Design og utvikling av Destillert Reklame