MATTAK og Breeam-nor

MATTAK omfavner BREEAM-NOR av mange grunner, men først og fremst fordi våre naturtak, takhager og MATTAK også tar utgangspunkt i naturlige produkter og stedstilpassende arter. Våre produkter kan bidra til poeng i BREEAM-NOR, som for eksempel overvannshåndtering, økologiske verdi og materialer.

Grønne tak bidrar meget positivt til blågrønn struktur og god overvannshåndtering. Fordrøyning av overvann er proporsjonalt med tykkelse på jordsmonn og plantenes evne til å holde på vann. Sunne planter med godt utviklet rotsystem holder tilbake desto mer.

Alt vi planter er vurdert av økolog og naturtakene våre har høy andel av stedegne planter.

Øvrige vekster er sjekket opp mot Artsdatabankens fremmedartsliste for å sikre at problemarter ikke spres i nærområdet.

Vi ønsker også å motvirke økende tap av leveområder ved å legge til rette for økt stedegent biomangfold. Både ved å plante ut vertsarter for spesialiserte pollinatorer og gjennom tiltak som fugle- og flaggermuskasser, insektshotell og villbiesand.

Vi har ferdigstilte og pågående BREEAM-NOR-sertifiserte prosjekter i både Bergen og Norge for øvrig.

Hva er BREEAM?

BREEAM-NOR er den norske tilpasningen til BREEAM, et verktøy for å heve miljøstandarden til europeiske
bygg. BREEAM er det ledende miljøsertifiseringsverktøyet for europeiske bygninger og Norges eneste
metode for sertifisering av bærekraftige bygg. Byggenæringens eget verktøy for å måle miljøprestasjon,
utviklet av Grønn Byggallianse i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge.
Formålet er å motivere til bærekraftig design og konstruksjon gjennom hele byggeprosjektet. BREEAM-NOR
har vist seg å være et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og innlemme
bærekraftig tenkning i alle ledd. Et BREEAM-sertifisert bygg har i snitt høyere markedsverdi, større
belegg og lavere driftskostnader – i tillegg til at brukertilfredsheten økes betraktelig!

Hva er BREEAM-NOR?

BREEAM-NOR er en norsk tilpasning og er i dag Norges mest brukte miljøsertifisering for nybygg og større rehabiliteringer. Byggenæringens eget verktøy for å måle miljøprestasjon er utviklet av Grønn Byggallianse i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge.

Målene for BREEAM-NOR:
– BREEAM-NOR skal gjenspeile gjeldende «beste praksis» i Norge og være en driver for nytenkning i planlegging og bygging for miljø og økt bærekraft.
– Være et verktøy for å sikre bærekraftig prosjektering og bygging av bygg

BREEAM-NOR har vist seg å være et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og innlemme bærekraftig tenkning i alle ledd. Et BREEAM-sertifisert bygg har dokumenterte kvaliteter som kan så positivt ut på byggets markedsverdi, attraktivitet, driftskostnader og brukertilfredsheten! Du kan lese med om BREEAM-NOR her (https://byggalliansen.no/sertifisering/om-breeam/).

BREEAM-NOR er et registrert varemerke eid av BRE (the Building Research Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551). BREEAM-NOR-logo og symboler er BREs eiendom, og er gjengitt ved deres tillatelse.

The Plus – et Breeam Outstanding – prosjekt

Vi i MATTAK er umåtelig stolte over å ha stått for det økovennlige naturtaket til The Plus for Vestre. Prosjektet blir ferdigstilt i 2022 og består av nær 5.000m2 med økovennlige planter og stedegen flora for å skape Verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk!

The Plus blir sannsynligvis verdens første prosjekt i sin typologi som oppnår aller høyeste miljøklassifisering i BREEAM-NOR ved å oppfylle kravene til Outstanding-nivå Et Outstanding-bygg er definert som et internasjonalt forbildeprosjekt. Mindre enn 1% av alle nybygg kan oppnå dette ekstreme nivået.