BIOTOPTAK MED OPPHOLD, FRUKT OG GRØNT

For BARA Eiendom har vi jobbet frem en naturinspirert hage på taket av det nye Link bygget som er under planlegging. I moderne byutvikling og i fortettingsprosjekter er det ekstra viktig at vi tar vare på natur og de naturlige økosystemene som finnes på tomten. På Kronstad bygges det på gamle industri- og næringstomter uten særlig mye eksisterende vegetasjon. Med Bara sin klare miljø- og klimastrategi, er det selvsagt for oss at vi faktisk skal tilføre mer vill natur, helhetlige økosystemer og fremme biologisk mangfold når vi planlegger og bygger for en slik eiendomsaktør.

På takflaten mellom de 2 tårnene har vi planlagt en naturhage med stor grad av stedegen vegetasjon. Det skal plantes rikelig med frukt og bærbusker. På innsiden av det grønne gjerde mot vest blir det ett eget område for enkel og funksjonell dyrking av grønnsaker, salat og krydder. Mat som skal brukes i byggets kantine.

Dette taket skal være et godt sted å ta en kaffe, eller en prat med venner og kollegaer – omgitt av frodige planter og natur. Natur med et rikt biologisk mangfold og en oppbygning som holder tilbake overvann og hindrer økt belastning på det kommunale ledningsnettet. Våre tak er designet og programmert slik at de naturlige prosessene skal foregå uten for mye innblanding og vedlikehold. Fugler og innsekter skal høste av taket og finne seg trygge naturlig oppholdssteder.

Naturtakene på toppen av de 2 tårnene fungerer også som biotoptak og habitatstak. Helheten og størrelsen på de nye grønne takene på dette nybygget, sammen med natur- og mattaket på Buen og Portalen bidrar til at Kronstadparken fremstår som et godt tilskudd til økt biologisk mangfold. Egne biotoper og økosystemer vil utvikle seg her, og bidra til både overvannshåndtering, binding av CO2 og ikke minst være et godt tilholdssted for både mikroliv, innsekter, fugler og naturlig vegetasjon. Biotoptak og habitattak, er tak som er designet for å være levesteder for spesifikke arter og for å rekonstruere naturlige habitater. Disse takene gir en ressurs for pollinatorer i byer, som bier og humler. Arter som har blitt fortrengt fra sine naturlige habitater, finner ofte et nytt hjem på disse grønne takene.

Vår naturbaserte tilnærming, design, materialvalg og plantesammensetning gjør våre tak kostnadseffektive både på med tanke på byggekostander og driftskostnader. Vi planlegger for rasjonell og tidsbesparende oppfølging og vedlikehold og lar de naturlige prosessene utfolde seg. Noen vekster vil trives bedre på enkelte deler av taket, alt avhengig av vær, vind og vanntilgang. Etter to vekstsesonger vil taket kreve lite skjøtsel og vedlikehold.

Som vanlig har vi med oss våre gode samarbeidspartnere, Holo & Holo, også på dette prosjektet.